Bevakning och ordningsvakter

Bevakning

 

Verifi erbjuder mångsidiga bevakningstjänster till olika verksamhetsområden. Våra väktare är yrkeskunniga, med en mångsidig erfarenhet av olika bevakningsuppdrag.

Väktartjänster vi erbjuder är bl.a.

Distriktsbevakning

Distriktsbevakning är, med möjliga tilläggstjänster, en kostnadseffektiv tjänstform. Väktaren kan förutom att utföra de överenskomna granskningsuppgifterna även utföra andra tjänsteuppdrag.

 

Sådana uppdrag kan var öppning och stängning av dörrar/portar eller fastighetstekniska granskningar och åtgärder. Väktarnas rapporter kan levereras direkt till objektet men även elektroniskt så att kunden kan få information om observationer och åtgärder direkt utan mellanhänder.

 

Andra tjänster som exempelvis uppdrags- och utförandeövervakning, glasreparation, efterbevakning, testning av system, nyckelförvarning och nyckeltjänster kan även ingå i våra tjänstepaket.

Larmuppdrag

Vid larm i er fastighet, skickas den väktare som befinner sig närmast objektet att utföra de åtgärder som anses vara nödvändiga. Vi utför larmuppdragen med åratals yrkeskunnighet och skolning, enligt de åtgärdsmallar som efter kontinuerlig utveckling har visat sig vara sig bäst, med minsta möjliga svarstid.

Lokalbevakning

Våra lokalväktare utför en mängd olika uppgifter. Till de vanligaste hör att på olika sätt upprätthålla säkerheten, till exempel genom att övervaka portar och dörrmiljöer tillika med att hjälpa kunder.

 

Till våra lokalväktares huvudsakliga uppgifter hör även ofta att övervaka er fastighet med hjälp av tekniska system, såsom kameraövervakning. Vi lägger speciellt stor vikt på att våra lokalväktare är skolade inom kundbetjäning.

 

Vi betonar våra väktares inlärning i objektets dagliga rutiner och en kontinuerlig utveckling av helhetssäkerheten inom bevakningsområdet.

 

Lokalbevakning är en särskilt lämplig tjänsteform för att uppnå en trygg och störningsfri arbetsmiljö där väktarens ständiga närvaro och aktiva åtgärder tryggar verksamheten.

Cityväktare

Cityväktare-tjänsten är utvecklad för småföretag i Vasa centrum med ett behov att få väktartjänster under öppethållningstiderna. Tjänsten fungerar året runt. Tjänsten är utformad för närliggande butikers och småföretags behov.

 

Våra väktare gör kontrollbesök på en oförutsägbar tidtabell hos kundföretagen i väktarronden. Tjänstens mål är att med väktarens synlighet och deltagande i övervakningen förebygga störningar i småföretagen och deras direkta omgivning.

 

Åt kunden erbjuds personskyddslarm med vilka personalen vid behov snabbt och diskret kan tillkalla en väktare. Med personskyddslarmets hjälp kan larmcentralen få larmuppgifter och talkontakt med kunden och kan därför snabbt analysera behovet av hjälp och de rätta åtgärderna.

 

Cityväktare-tjänsten är kostnadseffektiv, för att de inom tjänstringen hörande kunderna delar på väktartjänstens kostnader.

Butiksväktare

Butikväktarens mål är att förhindra störningar samt att förhindra svinn genom brott. Våra butiksväktare är utbildade att agera i en butiksmiljö.

Värdetransporter

Värdefull egendom kan vara kontanter, värdepapper, värdeföremål och ofta även datalagringar. Dessa säkra transporter utförs av våra värdetransportörer, vilka använder sig av nutidens bästa kunnande och teknik. Detta garanterar egendomens bästa möjliga säkerhetsnivå under alla steg av transporten.

 

Vi ansvarar för transportens alla enskilda detaljer och erbjuder våra kunder en trygg och punktlig leverans. Vid överlämnandet av er värdefulla egendom till oss, kan ni vara säkra på att de är i trygga händer och levereras i tid. Våra transporter är fullt försäkrade och riskfria för kunden.

Butiksdetektiv

Vi erbjuder detektivarbete för att avslöja brottslig aktivitet huvudsakligen inom affärsverksamhet. Om ni märker av en stigande trend med svinn under en viss tid av säsongen kan vår detektivtjänst vara för er.

 

Vi använder oss av yrkeskunniga och diskreta detektiver vars uppgift är ta reda på orsaken till svinnet inom er affärsverksamhet och möjligtvis även utföra åtgärder vid behov.

 

Dessutom erbjuder vi kartläggning av den allmänna säkerhetssituationen och tjänster för ett förebyggande säkerhetsarbete i er affärsverksamhet.

Särskilda uppdrag

Vi lever i en värld som fungerar med fullständigt förtroende. Om det förtroendet på grund av någon parts agerande är hotat, kan följderna på förhand vara oförutsägbara.

 

Till de här problemen erbjuder vi lösningar via yrkeskunnig och erfaren detektivtjänst. Vi erbjuder till ert förfogande en detektiv eller en grupp som i huvudsak arbetar med bakgrundskoll, övervakningstjänster, förhindrande av företagsspionage genom förebyggande åtgärder och exempelvis testning av företagssäkerhetslösningarnas funktioner i praktiken.

Säkerhetsgranskning

Våra utbildade och erfarna väktare utför även vid behov effektiva men diskreta säkerhetsgranskningar. Säkerhetsgranskning kan vara daglig ankomstgranskning men tjänsten kan även beställas vid behov.

 

Meningen med säkerhetsgranskning är att hitta föremål och ämnen som är förbjudna på det övervakade området. När det är behov av noggrannare ankomstgranskningar, exempelvis vid större evenemang så som konserter eller idrottsevenemang, kan vi erbjuda anpassade säkerhetsgranskningar där våra väktare med hjälp av tekniska hjälpmedel granskar såväl personer som föremål.

Aulatjänster

Till aulatjänst uppgifter hör även väsentligt säkerhet.

 

Utöver normala aulatjänst uppgifter kan aulatjänstpersonalen övervaka objektets säkerhet t.ex. med hjälp av passerkontrolls- och videoövervakningssystem och snabbt agera vid eventuella situationer, oberoende om det är sjukdomsfall eller fastighetstekniska problem.

Hotellsäkerhet

Vårt företag har lång erfarenhet av säkerhetslösningar inom hotellvärlden. Vi sköter receptionstjänster och andra för kunden anpassade tjänste- och säkerhetsuppgifter.

 

Våra distrikts- eller lokalväktare kan utföra granskningsronder i olika delar av fastigheten. Dessutom kan olika kundbetjäningstjänster höra till väktarens uppgifter. Verifi övervakar objektens säkerhetstekniska system och kan vid en larmsituation agera enligt överenskommelse.

 

Vår personal har en bred erfarenhet och utbildning i tryggandet av hotellverksamhet. Kundbetjäningskunnande är en absolut förutsättning i vår personalrekrytering och i placering av personal. Vi betjänar våra kunder på finska, svenska och engelska.

Ordningsvakter

Vår avdelning för evenemangssäkerhet erbjuder en helhetlig säkerhetslösning för allmänna tillställningar eller delar av dem. Vi erbjuder planering, säkerhetsledande och ordnande av ordningsvakter till er tillställning.

 

Vi hjälper er med att göra tillställningen till en säker plats för såväl era kunder som för utomstående som kan beröras av evenemanget. Vi sköter säkerheten ända från början, alltid tillsammans med de myndigheter vilka berörs och fungerar som en länk mellan myndigheterna och evenemangets organisatör.

 

Vi uppdaterar er om de risker som rör evenemangssäkerheten kontinuerligt och tillför nya synvinklar angående ert evenemangs säkerhetstänkande. Inom restaurangverksamheten är en trygg och lugn miljö i fokus där kunden kan vistas avslappnat och ha roligt. Så skapas den bästa möjliga omgivningen för såväl kundens som näringsverksamhetens glädje.

 

Vi erbjuder säkerhetspersonal till förfogande åt restaurangverksamheten, allt från ordningsvakter till utbildare för särskilda tillämpningar. Våra ordningsvakter har lång erfarenhet inom branschen och har skolats inom företaget för dessa uppgifter.

 

Bland det viktigaste inom restaurangsäkerheten är att vi arbetar enligt våra etiska värden och utgår från kundens synpunkt.

 

Det viktigaste för privata tillställningar är att deltagarnas samverkan är ostörd och att man tar hänsyn till tillställningens specifika karaktär.

 

Vårt säkrande av den privata tillställningen grundar sig på en fortsatt och nära förhållande med tillställningens arrangörer, varpå tillställningens bekvämlighet kan maximeras.